Imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy

 

Aktualności

2016-06-27

Projekt Doradztwa Energetycznego

Projekt Doradztwa Energetycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że 28.04.2016r. została podpisana przez Fundusz umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej: Zmniejszenie emisyjności gospodarki – działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem Projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzeniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza, pomoc w dobrze źródeł finansowania oraz weryfikowanie audytów energetycznych.

Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na obszarze Gminy Siepraw jest Pani Justyna Jesionek (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków)
Tel.785-855-937
Email: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl lub doradztwo@wfos.krakow.pl

Folder informacyjny dotyczący Projektu Doradztwa Energetycznego – w załączniku poniżej.

Więcej szczegółów na stronach internetowych:
- NFOŚiGW – https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/
- WFOŚiGW w Krakowie - http://www.wfos.krakow.pl/
 

Załączniki:

« Powrót