Imieniny:
Anety, Lehca, Leona

 

Aktualności

2018-01-03

Konkurs na wsparcie realizacji niektórych zadań  publicznych w Gminie Siepraw w 2018 r

Konkurs na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Siepraw w 2018 r

Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) i na podstawie uchwały Nr XXIX/259/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018,  Wójt Gminy  Siepraw zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siepraw. Treść ogłoszenia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, spośród organizacji pozarządowych działających w Gminie. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załączniki Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Ogłoszenie, o których mowa w zarządzeniu będą opublikowane w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw i na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl .
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw

Tadeusz Pitala 

Załączniki:

« Powrót