Imieniny:
Belii, Ludwika, Luizy

 

Aktualności

2018-05-28

Informacja RODO

Informacja RODO

Dane osobowe zawarte we wszystkich pismach, wnioskach i deklaracjach składanych w Urzędzie Gminy Siepraw przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.


Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, adres e-mail – iod@siepraw.pl


Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Urzędzie przysługuje prawo do:

a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane są na postawie zgody,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw,

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania,

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych, np. kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej. Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewoda Małopolski, sądy administracyjne) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO.

Podanie danych osobowych związanych z realizacją zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw, a które wskazane są w przepisach szczególnych regulujących konkretne postępowania, jest obligatoryjne. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania. Natomiast podanie danych osobowych w innych celach niż realizacja zadań administracyjnych – przetwarzanych na podstawie zgody (np. udział w konkursie organizowanym przez Gminę Siepraw) jest dobrowolne, jednakże brak podania danych niezbędnych do realizacji tych zadań może uniemożliwić ich realizację.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

« Powrót