Imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-06-20

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw

XXXIII Sesja Rady Gminy Siepraw

Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2018 roku /środa/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXIII z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2017 rok.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Siepraw z tytułu wykonania budżetu Gminy Siepraw za 2017 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.
 7. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
 8. Uchwała w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 9. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
 10. Uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.
 11. Uchwała zmieniająca regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siepraw w 2018 roku.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 14. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 15. Uchwała w sprawie dostosowania wynagrodzenia Wójta Gminy Siepraw do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 16. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 17. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania radnych.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

« Powrót