Imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-06-27

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw: w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw; w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.

Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011), Wójt Gminy Siepraw zarządził przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Siepraw: w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw; w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Siepraw.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należało składać w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku podawczym lub przesłać droga pocztową, na adres Urzędu Gminy Siepraw.

Informacje o zarządzeniu konsultacji oraz projekty uchwał zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.

W przewidzianym okresie nie wpłynęła żadna uwaga do projektowanych uchwał Rady Gminy Siepraw.

Wójt Gminy Siepraw
/-/ Tadeusz Pitala
 

 

« Powrót