Imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

 

Aktualności

2018-06-28

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

Na podstawie Uchwały nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. nr 621 poz. 5011) Wójt Gminy Siepraw zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 15 czerwca do 25 czerwca 2018r. w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii , które należało składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu na dzienniku podawczym lub przesłać poczta na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu.

Informacje o zarządzeniu konsultacji oraz projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024 zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.

W przewidzianym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

 

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala

 

« Powrót