Imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Wodociąg i kanalizacja

Urząd Gminy Siepraw jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Urzędu Gminy Siepraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

  • zakup hurtowy wody,
  • rozprowadzanie zakupionej wody przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wodociągowej,
  • odprowadzanie ścieków przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do gminnej oczyszczalni ścieków i do oczyszczalni w Dobczycach,
  • oczyszczanie ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków,
  • przyłączanie nowych odbiorców do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wzór wniosku o przyłączenie stanowi załącznik niniejszej informacji).

Rozliczenie za w/w usługi następuje na podstawie aktualnej taryfy, która stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki jej stosowania obowiązujące na terenie Gminy Siepraw. Taryfa uchwalana jest przez Radę Gminy na okres 12 miesięcy (aktualna taryfa stanowi załącznik niniejszej informacji).

Ponadto Urząd Gminy Siepraw działając na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej odbiera od mieszkańców nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (szamba), osady z oczyszczalni przydomowych i utylizuje w gminnej oczyszczalni ścieków.
Aby skorzystać z usługi należy zgłosić, telefonicznie (tel. 12 37 21 803), mailem (e-mail: amichalik@siepraw.pl) lub osobiście (pokój nr 12 Urzędu Gminy Siepraw) w godzinach pracy urzędu, zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości,

b) szacunkową objętość szamba do odebrania,

c) proponowany termin odebrania szamba,

d) nr telefonu kontaktowego.

Rozliczenie za w/w usługi następuje na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych w gminnej oczyszczalni oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z oczyszczalni przydomowych gminnym zestawem asenizacyjnym (aktualne ceny stanowią załącznik niniejszej informacji).

Celem Urzędu Gminy Siepraw jest poprawa jakości usług, pozwalająca na niezwłoczne reagowanie i likwidację zakłóceń procesów przesyłowych i technologicznych, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

W zakresie jakości świadczonych usług Urząd realizuje zadania określone w :

  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jej działania (regulamin stanowi załącznik niniejszej informacji),
  • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • ustawie o gospodarce komunalnej,
  • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.


Ponoszone przez odbiorców opłaty pozwalają Urzędowi Gminy Siepraw na zapewnienie bieżącej obsługi urządzeń, szybkie usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i oczyszczalni, zapewnienie ciągłości świadczenia usług.
 

 

 

Załączniki: