Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Inwestycje

ROK 2006


    W 2006 roku rozpoczęliśmy dwie inwestycje z dofinansowaniem ze środków UE: modernizację drogi gminnej Siepraw Wieś – Siepraw Grabie oraz budowę parkingu przy Kościele w Sieprawiu. Budowa parkingu jest dofinansowana z Programu „Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego” w wysokości 80% do wartości netto. Gmina Siepraw prowadzi inwestycję z dofinansowaniem tylko na części parkingu będącej jej własnością (pow. 1414m2 kostki brukowej). Pozostały teren parkingu (pow. 1000m2 kostki brukowej) jest finansowany ze środków Parafii z Sieprawia. W ramach projektu wykonano budowę stanowisk parkingowych z kostki brukowej, przebudowę przyłącza energetycznego, wykonanie oświetlenia terenu parkingu oraz budowę punktu informacji turystycznej. W ostatniej dekadzie maja br. rozpoczęto prace przy modernizacji drogi gminnej Siepraw Wieś – Siepraw Grabie na długości 2, 431 km. W ramach projektu przewidziane jest m.in.: poszerzanie obustronne drogi o 50 cm, odwodnienie, ułożenie dywanika z masy bitumicznej. Koszt realizacji inwestycji wynosi 865 644, 51 zł brutto. Gmina Siepraw na realizację projektu otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiące 60% wydatków kwalifikowanych oraz 10% ze środków budżetu państwa. Pozostałe 30% wydatków pochodzi z budżetu Gminy. Gmina realizując projekt współfinansowany ze środków UE zobowiązana jest do przeprowadzenia inwestycji z własnych środków, a zwrot poniesionych wydatków nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Sprawdzenie zaś nastąpi w okresie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Aby wydatki poniesione w ramach inwestycji zostały refundowane konieczne jest dotrzymanie wszystkich terminów i parametrów technicznych oraz wskaźników rezultatów określonych w umowie podpisanej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

Droga Siepraw Grabie przed modernizacją

Droga Siepraw Grabie po zakończeniu modernizacji

Parking oraz punkt informacji turystycznej


ROK 2007


    Najważniejszym i priorytetowym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w Gminie w roku 2007 jest „Budowa Hali Sportowej Ogólnodostępnej przy Gimnazjum w Gminie Siepraw. Gmina Siepraw pozyskała na ten cel z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w kwocie całkowitej 420,0 tyś zł., w tym: 150,0 tyś zł w roku 2007r, 270,0 tyś w roku 2008r. Dnia 7 maja został przekazany plac pod budowę ogólnodostępnej hali sportowej przy Gimnazjum w Sieprawiu. Wykonawcą inwestycji jest firma Chemobudowa-Kraków S.A. W skład hali będzie wchodziło boisko główne (do siatkówki i koszykówki) o wymiarach wewnętrznych 37,0 x 20,0 x 8,0 m, które spełnia warunki prowadzenia gier sportowych na poziomie regionalnym. Hala posiadać będzie widownię na 150 osób. Według stanu na dzień 31.08.2007r, ze środków budżetu Gminy wydano 1  279  292,39 zł. Zakres wykonywanych prac obejmował; elementy żelbetonowe, zbrojenie, mury oporowe, ściany, roboty sanitarne.

Budowa hali sportowej - 2007


    W lipcu 2007 roku zakończono inwestycję pod nazwą „Ocieplenie budynków oświatowych i komunalnych w Gminie Siepraw” wykonaną przez P.H.U. „TERMOWIT”. Zakres robót i koszty inwestycji przedstawia tabela podana poniżej;

 

 

L.p. Rodzaje robót Kwota Netto
1 Ocieplenie + tynkowanie budynku szkoły w Łyczance (600,78m2) 58  tyś
2 Ocieplenie + tynkowanie zaplecza sportowego Szkoły w Zakliczynie (245,53m2) 23  tyś
3 Ocieplenie + tynkowanie budynku szkoły w Zakliczynie (541,57m2) 58  tyś
4 Ocieplenie + tynkowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu (478,75m2) 58  tyś
5 Ocieplanie + tynkowanie budynku Urzędu Gminy w Sieprawiu (400,51m2) 37  tyś
6 Ocieplenie + tynkowanie budynku szkolnego w Sieprawiu (301,20m2)

26 tyś

Razem: 265  873,18

 

Termomodernizacja ZPO Zakliczyn

    Z godnie z Uchwałą Nr VII/50/07 Radny Gminy Siepraw z dnia 22 marca 2007r., zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach w sprawie pomocy finansowej w wysokości 300  000zł. Dzięki temu porozumieniu w Gminie Siepraw zakończono budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Borzęta - Gorzków - Wieliczka o długości 215 m w miejscowości Czechówka, koszt inwestycji wyniósł 160  515,63 zł. W trakcie realizacji jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Siepraw - Olszowice (k/Krzyża) o długości 317 m, koszt inwestycji 179  702,50 zł.

 

    W dniu 14.08.2007r Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na „Stabilizację i zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr K1948 w miejscowości Siepraw”, termin realizacji 30.11.2007r. W toku postępowania przetargowego wyłoniono do realizacji w/w inwestycji konsorcjum przedsiębiorstw.    W dniu 14.09.2007.r, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Siepraw - Zakliczyn -Brzączowice (przysiółek Zarusinki) na odcinku dł. 800 m, termin zakończenia inwestycji - 10.11.2007r. Wykonawca w/w inwestycji jest firma „KRUSZ-BUD”.

 

ROK 2008

Władze gminy przygotowując plany budżetowe na rok 2008 za najważniejsze zadanie inwestycyjne przyjęły dokończenie rozpoczętej w 2007 roku budowy hali sportowej ogólnodostępnej przy Gimnazjum w Sieprawiu.
Na ten cel w 2008 roku wydatkowano kwotę 3,06 mln zł (łącznie przez cały okres inwestowania 2007 – 2008 wydatkowano 5,77 mln zł), w tym otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 180,3 tys. oraz 1,6 mln z rezerwy celowej budżetu państwa.
Hala sportowa została przekazana do użytkowania 18.09.2008r. Parametry nowo powstałego obiektu są następujące:

 • Powierzchnia zabudowy 1.349,53 m2
 • Powierzchnia użytkowa 1.742,55 m2
 • Powierzchnia całkowita 1.955,08 m2
 • Kubatura 13.900,00 m3.

Użytkownicy hali mają do dyspozycji boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 37,0 x 20,0 x 8,0 m, widownię na 150 osób, szatnie i natryski. W drugiej kondygnacji hali zlokalizowane zostało foyer wyposażone w sprzęt audiowizulany pozwalający prowadzić szkolenia i konferencje.
Równie ważne i potrzebne dla rozwoju lokalnej społeczności jest kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej. W 2008 roku wykonano kanalizację sanitarną w Sieprawiu – Kawęciny o łącznej długości kanału głównego 870,00 mb i kanału tłocznego 1000,00 mb. W wyniku realizacji projektu do zbiorczego systemu kanalizacji została podłączone 12 budynków. Łączny koszt inwestycji wyniósł 805,0 tys. zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 577.146,00 zł.
Kolejną inwestycją zrealizowaną w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest adaptacja pomieszczeń przyziemia budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu na przychodnię dziecka zdrowego. W wyniku zakończonych w listopadzie br. prac remontowych mieszkańcy będą mogli skorzystać z przychodni dziecka zdrowego przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w której znajduje się gabinet lekarski, pokój zabiegowy, poczekalnia z wc oraz rejestracja z pomieszczeniem socjalnym i wc dla personelu. Łączny koszt prac adaptacyjnych wyniósł 170 tys. zł. Przychodnia dziecka zdrowego swoją działalność rozpocznie w 2009r.
Równocześnie z pracami remontowymi w budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu prowadzona była budowa kompleksu boisk sportowych w Sieprawiu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Koszt projektu wyniósł 1,3 mln, w tym otrzymano dofinansowanie w wysokości 333,0 tys. zł z budżetu państwa i 333,0 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego. W skład kompleksu wchodzi: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni z poliuretanu oraz zaplecze sanitarno – szatniowe, tj. dwie szatnie oraz dwa wc (jedno z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Oddanie Kompleksu boisk to element propagowania wśród lokalnej społeczności zdrowego, aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką, itd. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.

Podsumowanie inwestycji drogowych w Gminie Siepraw w roku 2008r.

Gmina Siepraw wykonała następujące nakładki asfaltowe;

 1. Zmodernizowano drogę wewnętrzną w Sieprawiu p. Brzeg o dł. nawierzchni asfaltowej 190 mb, koszt zadania wyniósł 36 791,06 zł.
 2. Zmodernizowano drogę wewnętrzną w Zakliczynie p. Czarny Las o dł. nawierzchni asfaltowej 135 mb, koszt zadania wyniósł 24 481,23 zł.
 3. Zmodernizowano drogę wewnętrzną w Zakliczynie p. Pakuz - Wieś o dł. nawierzchni asfaltowej 126 mb, koszt zadania wyniósł 26 486,94 zł.
 4. Zmodernizowano drogę gminną K 540316 /Siepraw P. Wieś Pierwsza - P. Wieś Druga/, asfalt na długość 0,5 km. Koszt zadania wyniósł 60 643,76 zł.
 5. Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /dofinansowanie 20 tyś./ zmodernizowano drogę wewnętrzną Czechówka - Pasternik dł. 360 mb koszt zadania wyniósł 39.762,90 zł.

Chodniki przy drogach powiatowych

W ramach porozumienia o współfinansowaniu inwestycji pomiędzy Starostwem Powiatowym w Myślenicach a Gminą Siepraw w dniu 4.09.2008r., w toku postępowania przetargowego Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach wybrał Wykonawców na wykonanie chodników z kostki brukowej przy następujących drogach powiatowych;

 1. Droga K 1948 (relacji Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice) /od strażnicy w Zakliczynie do przystanku PKS przy drodze powiatowej K 1944 (relacji Borzęta - Gorzków - Wieliczka)/ - dł. 209 m,
 2. Droga K 1947 (relacji Siepraw - Kawęciny) /od skrzyżowania z drogą gminna Grabie K 540317 do skrzyżowania z drogą gminną K 540316 Wieś Pierwsza do Wieś Druga/- dł. 275 m,
 3. Droga K 1949 (relacji Czechówka - Stojowice) /od szkoły Podstawowej w Czechówce do skrzyżowania z droga gminną K 540304 relacji Czechówka - Zakliczyn/ - dł. 237 m,

Wartość inwestycji wynosi około 505 tyś. zł, w tym udział Gminy Siepraw 280 tyś. wraz z dokumentacją techniczną a Starostwa Powiatowego w Myślenicach 225 tyś.
 

ROK 2009

Inwestycje

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. św. brata Alberta w Czechówce - Koszt całkowity inwestycji według przetargu 1.153 tys. zł. W bieżącym roku wykonano stan surowy budynku za kwotę 556 tys. zł. Planowany termin zakończenia budowy sali - lipiec 2010 roku.
• Modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie
Zakres prac: budowa trybun dla 137 osób, wymiana oświetlenia boiska, dokończenie budowy zaplecza, budowa parkingu. Wartość prac budowlanych - 333 tys. zł, w tym dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 204 tys. zł.
• Modernizacja boiska w Sieprawiu w ramach programu „Orlik plus” –
koszt : 54.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego - dotacja celowa – 33.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17.000,00 zł
Zakres prac: termomodernizacja budynku klubowego, montaż piłkochwytów, remont ogrodzenia obiektu sportowego .

Drogi gminne

• Modernizacja drogi gminnej w Zakliczynie p. Kamionka – długość nawierzchni asfaltowej 980 m, szerokość 4,00m – 3,00m, chodnik długości 280 m. Wartość robót: 410 000 zł.
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej Siepraw - Kawęciny - długości 81 m. Wartość umowy - 30 tys. zł.
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej Łyczanka- Bułówka, długości 250 m. Wartość umowy - 43 tys. zł.
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej Siepraw - k/ młyna dł. 130 m. Wartość umowy - 13.2 tys. zł
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej Siepraw - Strefa Przemysłowa - długości 200 m. Wartość prac - 32,6 tys. zł.
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze wewnętrznej w Zakliczynie k/Państwa Panusiów- długości 300 m. Wartość prac - 49,8 tys. zł.
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Zakliczynie - Kobylak długości 790 m. Wartość robót – 65,9 tys. zł
• Remont drogi rolniczej Siepraw - Załyczanka o długości: roboty ziemne - 750 m, utwardzenie - 360 m. Wartość robót: 56 000,00 zł, dotacja w wysokości 20 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Chodniki przy drogach powiatowych

• Ukończono prace przy budowie chodnika w Czechówce dł. 120 m. Koszt prac - 56.000 zł.
• Ukończono prace przy budowie chodnika Siepraw – Wieś II dł. 210 m. Koszt budowy - 147.000 zł. w tym środki z budżetu Gminy 102.000 zł.
• Ukończono prace przy budowie chodnika w centrum Sieprawia dł. 280 m. Koszt prac 207.500 zł, w tym środki z budżetu Gminy 118.500 zł.

Inwestycje powiatu na drogach

• Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Siepraw – Pasternik długości 500 m. Koszt prac 147,5 tys. zł.
• Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Siepraw – Krzyszkowice długości 200 m. Koszt prac - 78,9 tys. zł.
• Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Siepraw - Brzączowice długości 150 m. Koszt prac- 27.5 tys. zł.
• Modernizacja drogi powiatowej Mogilany - Raciborsko. Całkowity koszt dokumentacji projektowej 890 tys. zł; w tym udział Gminy Siepraw 30 tys. zł.

Pozostałe inwestycje:

• Wyposażenie Przychodni Dziecka Zdrowego. Wartość wyposażenia 30 tys. zł.
• Kupno samochodu gaśniczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu. Wartość zakupu 559 tys. zł. w tym kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300 tys. zł. Środki pozyskane przez OSP - 259 tys. zł.
• Gabinet stomatologiczny w Gimnazjum w Sieprawiu. Prace remontowo budowlane: wartość umowy - 13.755 zł. Zakup mebli: wartość umowy - 4.439 zł. Wyposażenie gabinetu finansowane przez Starostwo Powiatowe z programu norweskiego, wartość wyposażenia gabinetu - 59.000 zł .

Inicjatywy sołectw:

• Zakliczyn, Czechówka - parking przy kościele w Zakliczynie. Wartość prac 20 tys. zł.
• Łyczanka - monitoring przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyczance. Wartość: 5.942 zł.
• Siepraw I - wybrukowanie przystanków Siepraw - Wieś I. Przebudowa przystanku koło Spółdzielni Rzemieślniczej „Karpaty”. Wartość prac 8.5 tys. zł.
• Siepraw II - remont przystanku Siepraw - Brzeg. Wybrukowanie przystanku Siepraw – Granice. Wartość prac 4.1 tys. zł.
• Siepraw III - oświetlenie uliczne Łysa Góra II. Wartość prac 17.9 tys. zł.

 

ROK 2010

Inwestycje:
• Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Czechówce - sala gimnastyczna o wymiarach boiska 24m x 12 m. Koszt budowy 1.276 tys. zł.
• Budowa kanalizacji sanitarnej Siepraw - etap IV - trwają prace przy budowie kanalizacji w Łyczance i Sieprawiu.
• Rozbudowa oczyszczalni w Sieprawiu - budynek odwadniania osadu – pow. zab. 134,8 m2. Koszt budowy 148 tys. zł.


Drogi gminne
• Przeprowadzono prace przy odbudowie drogi Siepraw Wieś Pierwsza- Wądoły
• Droga Siepraw – Madejki
• Droga Łyczanka – Za lasem
• Droga Siepraw – Gajówki
• Droga Siepraw – Zarusinki
• Droga Zakliczyn - Pakuz

Remonty
Zakończono prace przy remoncie drogi rolniczej Siepraw - Załyczanka.

Chodniki przy drogach powiatowych
• Prowadzone są prace wykończeniowe budowy chodnika przy drodze powiatowej Siepraw Wieś Druga
• Chodnik przy drodze powiatowej w Czechówce - wartość robót 183 tys. zł


Inwestycje powiatu na drogach
• Nakładka asfaltowa na drodze Siepraw-Grabie
• Nakładka asfaltowa na drodze Siepraw-Pasternik


POZOSTAŁE INWESTYCJE

• Ukończono prace przy remoncie kolumny na cmentarzu w Sieprawiu
• Ukończono prace przy remoncie kapliczki przydrożnej w Łyczance
• Ukończono remont kapliczki przydrożnej w Czechówce
• Zakończono prace przy remoncie budynku OSP Siepraw w ramach programu „Małopolskie Remizy”


Inicjatywy sołectw
• Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Siepraw-Wiśnicz. Prace zrealizowano ze środków sołectwa Siepraw III.
• Wykonano oświetlenie uliczne przy drogach Siepraw - Madejki, Siepraw - Psiara ze środków sołectwa Siepraw II.
• Wykonano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Zakliczyn - Kobylak i Zakliczyn - Pakuz. Prace sfinansowało sołectwo Zakliczyn.
• Wybrukowano przystanki autobusowe na Brzegu i Granicach ze środków sołectwa Siepraw III.
• Dokończono remont zaplecza socjalnego części bojowej remizy OSP w Łyczance. Na ten cel sołectwo Łyczanka przeznaczyło 3.000,00 zł

 

ROK 2011

 

 • Zakończano rozpoczętą w 2010 roku budowę kanalizacji sanitarnej w Łyczance i Sieprawiu na przysiółku - Psiara i Łysa Góra Druga. Wartość robót wykonanych w bieżącym roku - 2.276 tys. złotych
 • Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej Zakliczyn - Czechówka - trwają prace w Czechówce i w Zakliczynie na Zadzielu. Wartość wykonanych robót w bieżącym roku wynosi 1.200 tys. złotych
 • Rozpoczęto budowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sieprawiu - zrealizowano w bieżącym roku „stan surowy” budynku. Wartość wykonanych prac wynosi -710 tys. złotych
 • Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łyczance - wykonany został stan „zerowy” budynku. Wartość prac wynosi 260 tys. złotych
 • Wybudowano plac zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła ” za kwotę 217 tys. złotych
 • Zlecono wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sieprawiu
 • Wykonano remont boiska sportowego „Orlik 2012” zniszczonego wskutek ulewnych deszczy.
 • Wykonano prace modernizacyjne i remontowe na następujących drogach gminnych:
  - Siepraw- Łysa Góra Pierwsza,
  - Siepraw Łysa Góra Pierwsza – Łysa Góra Druga
  - Siepraw – Wiśnicz,
  - Siepraw – Granice,
  - Siepraw – Wądoły,
  - Łyczanka - Siepraw Łany,
  - Zakliczyn – Pakuz,
  - Zakliczyn - Wieś (zabezpieczono skarpę wzdłuż drogi uszkodzonej przez osuwisko)

Inwestycje na drogach powiatowych

Wykonano projekty chodników w Zakliczynie od przystanku przy WDT-cie do drogi Siepraw Granice oraz w Sieprawiu przy skrzyżowaniu do Krzyszkowic .

Inwestycje powiatu na drogach:
• Nakładka asfaltowa na drodze Czechówka - Stojowice
• Nakładka asfaltowa na drodze Siepraw - Wieś Pierwsza

Zakupy inwestycyjne:
• Zakupiono od likwidowanej Spółdzielni Rzemieślniczej „Karpaty” w Sieprawiu, nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami,
• Nabyto 1/2 udziału własności budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyczance (darowizna OSP)
• Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łyczance zakupiono nowy samochód ratowniczo – gaśniczy,
• Gmina współfinansowała z Ochotniczą Strażą Pożarną z Zakliczyna zakup nowego samochodu ratowniczego dla tej OSP

Sołectwa, w ramach pozostawionych im do dyspozycji środków finansowych zadecydowały o wykonaniu następujących inwestycji, remontów lub zakupów:

Sołectwo Siepraw I - kwotę 10 tys. złotych przeznaczono na:

 • oświetlenie uliczne przy drodze Siepraw – Łysa Góra Druga - 7500 złotych
 • remont sanitariatów budynku OSP Siepraw 2500 złotych

Sołectwo Siepraw II - kwotę 10 tys. złotych przeznaczono na;

 • ławeczki przy strażnicy OSP, lampę na Przysiółku Siepraw- Łany, i wymiana okien w szatniach ZPO w Sieprawiu - 5000 złotych
 • remont sanitariatów budynku OSP Siepraw i Łyczanka – 5000 złotych

Sołectwo Siepraw III - kwotę 10 tys. złotych przeznaczono na;

 • oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Siepraw – Gajówki - 5000 złotych
 • częściowe koszty remontu sanitariatów budynku OSP Siepraw w wysokości 5000 złotych

Sołectwo Zakliczyn - kwotę 10 tys. złotych przeznaczono na;

 • zakup nowych bram garażowych w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie
 • nie rozdysponowano kwoty 8 tys. złotych w celu jej przekazania na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej od cmentarza do skrzyżowania z drogą do Kościoła w Zakliczynie

Sołectwo Czechówka - kwotę 10 tys. złotych przeznaczono na: pokrycie części kosztów remontu centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechówce

Sołectwo Łyczanka - kwotę 7 tys. złotych przeznaczono na;

 • remont schodów budynku OSP Łyczanka – 2500 złotych
 • zabawki do oddziału przedszkolnego i świetlicy – 1000 złotych
 • wykonanie rowu odwadniającego i mapy wysokościowej dla celów projektowych drogi Łyczanka Łany - 3500 złotych

 

ROK 2012

• Budowa kanalizacji sanitarnej Zakliczyn - Czechówka - w styczniu bieżącego roku zakończono odbiór prac na budowie kanalizacji w Czechówce i Zakliczynie.
• W dniu 10.XI.2012r. została oddana do użytku ogólnodostępna sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łyczance.
• W dniu 24.VIII. 2012r. został oddany do użytku dom kultury z biblioteką.
• W dniu 24.VIII.2012r. zostały oddane korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnia w ramach projektu „Słoneczny park”.

Drogi gminne
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze Zakliczyn - Wieś
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze Siepraw - Działy
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze Siepraw – Łysa Góra Druga
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze granicznej Czechówka - Zakliczyn
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze granicznej Łyczanka - Siepraw

Chodniki przy drogach powiatowych - wykonany został chodnik przy drodze powiatowej Siepraw - Wieś Pierwsza

Inwestycje powiatu na drogach
• Oddany został do użytku most na drodze powiatowej na granicy z Krzyszkowicami
• Oddany został nowy most na drodze powiatowej pod Świątnikami Górnymi

POZOSTAŁE INWESTYCJE
• Wykonano piłko chwyty na boisku treningowym od strony placu zabaw.
• Wykonano zabezpieczenia brzegu od strony kortów tenisowych.

Inicjatywy sołectw
• Siepraw I
Kwota 10 tys. zł

 • oświetlenie uliczne przy drodze Siepraw- Psiara za kwotę 7535 zł
 • zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w kwocie 500 zł
 • utwardzenie drogi wewnętrznej (Łysa Góra Pierwsza) za kwotę1088 zł

• Siepraw II
Kwota 10 tys. zł

 • zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej za kwotę 4000 zł
 • parking przy Szkole Podstawowej w Łyczance za kwotę 2000 zł
 • utwardzenie drogi do Kamieńca – 2000 zł
 • utwardzenie drogi do Marcinka – 1000 zł

• Siepraw III
Kwota 5 tys. zł

 • zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej za kwotę 1000 zł
 • zakup drukarki do świetlicy środowiskowej - 400 zł
 • utwardzenie drogi do wewnętrznej - 2117 zł
 • zakup szafek dla SP w Sieprawiu - 950 zł

• Czechówka
Kwota 10 tys. zł

 • pokryto częściowo koszty zakupu rolet dla szkoły za kwotę 5000 zł
 • oświetlenie uliczne przy drodze Czechówka - Szkoła za kwotę 5000 zł

• Zakliczyn
Kwota 10 tys. zł - pokryto częściowo koszty wykonania projektu chodnika przy drodze gminnej skrzyżowania przy kościele do cmentarza.

• Łyczanka
Kwota 7 tys. zł - parking przy Szkole Podstawowej

ROK 2013

Budowa kanalizacji sanitarnej Zakliczyn – Czechówka - w styczniu bieżącego roku zakończono budowę kanalizacji w Czechówce i Zakliczynie.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sieprawiu - w listopadzie bieżącego roku rozpoczęte roboty budowlane przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w ramach dofinansowania ze środków POIiŚ.

Drogi gminne
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej Czechówka - Zakliczyn.
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze granicznej z Rzeszotarami przysiółek Siepraw - Załyczanka.

 
Inwestycje na drogach powiatowych
• Wykonany został chodnik przy drodze powiatowej w Sieprawiu i Zakliczynie przy ulicy Myślenickiej, w Zakliczynie przy ulicy Iwaszkiewicza i Czechówce przy ulicy Wielickiej
• Wykonano nakładkę asfaltową na drodze powiatowej Siepraw - Załyczanka dł. 800 [mb.]
• Zmodernizowano drogę powiatową Borzęta - Gorzków dł. 4000 mb.

POZOSTAŁE INWESTYCJE
• Zmodernizowana została droga rolnicza w Zakliczynie.
• W Szkole Podstawowej w Czechówce wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
• W Szkole Podstawowej w Czechówce zaadaptowano korytarz i szatnie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.
• Wykonano modernizację sceny plenerowej przy stadionie LKS „Karpaty”.
• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.
• Remont kapliczki w Czechówce dofinansowany ze środków „Lider.”
• Remont kapliczki w Zakliczynie finansowany przez budżet Gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Parafię Zakliczyn.
• Remont dachu i przebudowa wejścia do budynku OSP Siepraw dofinansowany z programu „Małopolskie Remizy”.
• Zakupiono nowe mundury dla orkiestry dętej „Sieprawianka” z dofinansowaniem LGD.

Inicjatywy sołectw
Siepraw I
Kwota 10 tys. zł
• wykonanie oświetlenia ulicznego - ul. Jabłoniowa za kwotę 3 500 zł.
• zakup instrumentu dla Orkiestry Dętej za kwotę 1 000 zł.
• poszerzenie parkingu przy cmentarzu za kwotę 5 500 zł.

Siepraw II
Kwota 10 tys. zł
• poszerzenie parkingu przy cmentarzu za kwotę 10 000 zł.

Siepraw III
Kwota 10 tys. zł
• utwardzenie drogi wewnętrznej, za kwotę 2 020 zł.
• wykonanie odwodnienia koło budynku OSP, za kwotę 1 000 zł.
• poszerzenie parkingu przy cmentarzu, za kwotę 6 980 zł.

Czechówka
Kwota 10 tys. zł
• wykonano częściowo utwardzenie drogi wewnętrznej na p. Podlas za kwotę 1 024 zł.
• wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Dobczyckiej za kwotę 7 700 zł.

Zakliczyn
Kwota 10 tys. zł
• powyższą kwotę przekazano na potrzeby Szkoły Podstawowej w Zakliczynie.

Łyczanka
Kwotę 7 tys. zł.
• przekazano na zakup szafek do szatni w Szkole Podstawowej w Łyczance.

 

ROK 2014


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sieprawiu

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sieprawiu za kwotę 6,649 mln zł w tym planowana dotacja z UE w wysokości 5,273 mln zł.

Kanalizacja

 • Wykonano sieć kanalizacyjną Siepraw - Psiara i Siepraw – Wądoły. Wartość robót - 773 tys. zł., w tym dotacja z UE 510 tys. zł.

Drogi gminne

 • Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Brzozowej w Sieprawiu za kwotę 38 tys. zł. Wykonano nakładkę asfaltową na ul. św. Floriana w Zakliczynie za kwotę 60 tys. zł.
 • Wykonano nakładkę asfaltową na ul. Wąskiej w Łyczance za kwotę 52 tys. zł.

Droga rolnicza

 • Zmodernizowano drogę rolniczą na granicy Zakliczyna i Czechówki na ul. Wspólnej za kwotę 20 tys. zł.
 • Zmodernizowano drogę rolniczą Siepraw - Wieś II za kwotę 20 tys. zł.

Chodniki przy drogach gminnych

 • Wybudowano chodnik przy ul. ks. W. Brandysiewicza w Zakliczynie za kwotę 547 tys. zł w tym środki UE wysokości 279 tys. zł. dł. 800[mb]

Inwestycje powiatu na drogach

 • Zmodernizowano drogę Myślenice - Siepraw - Olszowice na dł. 4600mb. Prace współfinansowane przez Gminę.

Inwestycje na drogach powiatowych

 • Wykonany został chodnik przy drodze powiatowej- ulica bł. Anieli Salawy w Sieprawiu dł. 1400 [mb]. Prace współfinansowane przez Gminę.
 • Wykonany został chodnik przy drodze powiatowej- ulica Krakowska, w Sieprawiu dł. 1300 [mb]. Prace współfinansowane przez Gminę.

Podsumowanie inwestycji drogowych w latach 2010-2014

 • Nakładki asfaltowe na drogach gminnych i wewnętrznych – dł. 7400 [mb].
 • Nakładki asfaltowe na drogach powiatowych – dł. 10.500 [mb]. Chodniki – dł. 6330 [mb].

Pozostałe inwestycje

 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sieprawiu. Wartość prac 322 tys. zł w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 104 tys. zł.
 • Zmodernizowano parkingu przy źródełku bł. Anieli Salawy za kwotę 64 tys. zł w tym dotacja z UE w wysokości 41 tys. zł.
 • Zmodernizowano parking przy budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 33 tys. zł w tym środki sołeckie 8 tys. zł.
 • Zmodernizowano parking przy ZPO w Zakliczynie za kwotę 75 tys. zł, w tym środki sołeckie 10 tys. zł
 • Rozpoczęto prace przy remoncie ogólnodostępnych obiektów sportowych i placu zabaw w Łyczance za kwotę 151 tys. zł. w tym dotacja z UE 104 tys. zł.
 • Wykonano Oświetlenia uliczne: Siepraw: ul. Jabłoniowa, Zachodnia, Wrzosowa. Czechówka: ul. Dobczycka, Łąkowa
 • Wymiana okien i ogrzewania w budynku OSP Łyczanka dofinansowana z programu „Małopolskie Remizy” za kwotę 71 tys. zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 35 tys. zł.

Gospodarka nieruchomościami - zakupy działek za kwotę 30 tys. zł

 

ROK 2015

Oświata

 • Wykonano dokumentację projektową przedszkola w Sieprawiu za kwotę 86 tys. zł.
 • Wymieniono okna i instalację elektryczną na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sieprawiu za kwotę 35 tys. zł.
 • Wymieniono pokrycie dachu w Szkole Podstawowej w Czechówce za kwotę 120 tys. zł.

Inwestycje

 • Wybudowano kanalizację sanitarną:

- Siepraw: ulica Zielona, Myśliwska, Michał Archanioła
- Łyczanka: ulica Polna, Myśliwska
- Zakliczyn: ulica Kamionka
Wartość robót - 1,47 mln. zł z dofinansowaniem ze środków POIiŚ. i PROW.

 • Modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych w Łyczance za kwotę 151 tys. zł. w tym dotacja z UE 104 tys. zł.
 • Wybudowano przyszkolne ogólnodostępne boisko wielofunkcyjnego wraz z miejscami postojowymi oraz wyremontowano drogi dojazdowej w Zakliczynie za kwotę 269 tys. zł. w tym dotacja z UE 115 tys. zł
 • Zmodernizowano ogólnodostępne obiekty sportowe, wybudowano park sportowo-rekreacyjny oraz wyremontowano istniejącą stodołę w Czechówce za kwotę 380 tys. zł. w tym dotacja z UE 232 tys. zł
 • Zakupiono wyposażenie do bieżącego utrzymania infrastruktury sieci kanalizacyjnej za kwotę 29 tys. zł
 • Wymieniono drzwi garażowe w budynku OSP Czechówka - 20 tys. zł
 • Zakupiono działki za kwotę 34 tys. zł.
 • Zaadaptowano pomieszczenia w budynku po byłej Spółdzielni Rzemieślniczej „Karpaty” pod biuro LGD „Turystyczna Podkowa”.
 • Wykonano projekt chodnika przy ul. Szkolnej w Czechówce oraz projekt zatok autobusowych przy ul. Iwaszkiewicza w Zakliczynie.
 • Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji chodników przy drogach:

- powiatowych: ul. Jana Pawła II, Kawęciny, Górska, ks. J. Przytockiego,

- gminnych: ul. Zadziele.

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego
Wykonano projekt ścieżek rowerowych wokół Zbiornika Dobczyckiego.

Nakładki asfaltowe na drogach gminnych i wewnętrznych.

 • Wykonano nową nawierzchnie asfaltowej na ul. Wiśnicz w Sieprawiu (kwota 116 528 zł).
 • Wykonano nową nawierzchnie asfaltową na ul. św. Floriana w Zakliczynie.
 • Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Dębowej w Sieprawiu za kwotę 69 tys. zł
 • Zmodernizowano ul. Jagodową w Sieprawiu za kwotę 149 500 zł.
 • Zmodernizowano ul. Zachodnią w Sieprawiu za kwotę 85 279 zł.


Budowa kanalizacji sanitarnej

Wykonano dokumentację projektową przepięcia kanalizacji w Zakliczynie za kwotę 80 tys. zł.

Inicjatywy sołectw
Czechówka:

 • wykonano oświetlenie uliczne na ul. Szkolnej
 • zabezpieczono staw na ul. Łąkowej.

Łyczanka:

 • wykonano oświetlenie uliczne na ul. Dworskiej i Zarzecze,
 • zakupiono rolety dla Szkoły Podstawowa w Łyczance.

Siepraw I

 • wykonano oświetlenie uliczne na ul. Dobrej.
 • wykonano chodnik koło „Krzyża”.

Siepraw II

 • wykonano oświetlenie uliczne na ul. Długiej.

Siepraw III

 • wykonano oświetlenie uliczne na ul. Wrzosowej,
 • zakup wyposażenia do GOKiS-u i Biblioteki

Zakliczyn:

 • wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Podlas i ul. ks. W. Brandysiewicza.

Inwestycje na drogach powiatowych

 • Wybudowano nowy most na ul. Królewskiej.
 • Wykonano remont mostu na ul. Jana Pawła II
 • Wyremontowano most na ul. Kawęciny.

 

ROK 2016

  Projekty kanalizacji sanitarnej

 • Wykonano dokumentację przepięcia kanalizacji sanitarnej w Zakliczynie za kwotę 32 tys. zł
 • Trwają prace projektowe budowy kanalizacji sanitarnej:
  - Siepraw ulica: Graniczna, Królewska, Zarusinki, Dębowa, Wrzosowa
  -  Zakliczyn: ul. Kamionka, Myślenicka, Św. Floriana, Zakątek
  Koszt projektu - 132 tys. zł.

Kanalizacja

 • wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siepraw, w tym przydomowe przepompownie ścieków
 • zakupiono przyczepę do ciągnika do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej

              Koszt - 130 tys. zł.


Projekt przebudowy sieci wodociągowej

 • Wykonano koncepcję zmiany zasilania w wodę części Gminy Siepraw - koszt 14 tys. zł.
 • Dotacja celowa dla Gminy Świątniki na opracowanie „ Analizy pracy istniejącego rurociągu  tłocznego Gorzków- Piasna Górka”         

Wodociągi
Wykonano odcinki sieci wodociągowej na terenie Gminy Siepraw za kwotę 44 tys. zł.

Inwestycje w szkołach

 • modernizacja sali gimnastycznej w Zakliczynie. Koszt remontu - 100 tys. zł.: wyłożono płytami, dźwiękochłonnymi sufit, wykonano nagłośnienie,  wymalowano salę.
 • wykonano nową posadzkę na korytarzu i w szatni w Szkole Podstawowej w Łyczance. Koszt prac 10 tys. zł.
 • w ZPO w Sieprawiu wykonano nową posadzkę w jadalni i sekretariacie oraz zmodernizowano oświetlenie sali gimnastycznej. Koszt prac 20 tys. zł
 • w ZPO w Zakliczynie. wykonano nową posadzkę w dwóch salach lekcyjnych. Koszt prac 15 tys. zł.

Oświata
Wymieniono pokrycie dachu niższej części budynku Szkoły Podstawowej w Sieprawiu za kwotę 75 tys. zł.

Mienie komunalne
Wykonano prace przy termomodernizacji budynku byłej Spółdzielni Rzemieślniczej „Karpaty” za kwotę 202 tys. zł.

Modernizacje
Zmodernizowano klatkę schodową i odnowiono elewację budynku remizy OSP Sieprawiu za kwotę 84 tys. zł.

Remonty
Wyremontowano kapliczkę w Sieprawiu przy ul. bł. Anieli Salawy.

INWESTYCJE

 • Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji Gminy Siepraw - poprawa estetyki i wzmocnienia funkcjonalności przestrzeni publicznej za kwotę 54 tys. zł.
 • Opracowano dokumentację budowy Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych za kwotę 20 tys. zł.


Gospodarka nieruchomościami

 • Zakupiono działki za kwotę 69 tys. zł.
 • Zakupiono kontener sanitarny za kwotę 30 tys. zł

Drogownictwo

 • Opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg za kwotę 80 tys. zł.
 • Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych.

Inwestycje na drogach

 • Inwestycje 2016 - nakładki asfaltowe na drogach gminnych i wewnętrznych za kwotę 424 tys. zł.
 • Wykonano nakładkę asfaltową i odwodnienie na ulicy Rajskiej.
 • Wykonano nową nakładkę asfaltową na ulicy Gajowej w Sieprawiu.
 • Wykonano nową nakładkę asfaltową na ulicy Wrzosowej w Sieprawiu.
 • Wykonano nową nakładkę asfaltową na ulicy św. Floriana w Zakliczynie.
 • Wykonano nową nakładkę asfaltową na ulicy Krótkiej w Czechówce.
 • Zmodernizowano ulicę Mostową w Sieprawiu.
 • Wykonano nakładkę asfaltową i odwodnienie na ulicy Modrzewiowej na granicy Sieprawia i Łyczanki.


Modernizacja dróg rolniczych 

 • Zmodernizowano drogę rolniczą na przysiółku  Siepraw - Pasternik
 • Zmodernizowano drogę rolniczą na przysiółku Sieprawia - Łany.

 

ROK 2017

Projekty kanalizacji sanitarnej
Wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej :

 • Siepraw ulica: Graniczna, Królewska, Zarusinki, Dębowa, Wrzosowa,
 • Zakliczyn: ul. Kamionka, Myślenicka, Św. Floriana, Cichy Kącik.

Koszt projektu - 133 tys. zł.

Kanalizacja

 • Wybudowano sieć kanalizacyjną Zakliczyn Podlesie za kwotę 54 tys. zł.

Wodociągi

 • Przebudowano sieć wodociągową w Zakliczynie za kwotę 229 tys. zł,
 • Wykonano odcinki sieci wodociągowej na terenie Gminy Siepraw za kwotę 46 tys. zł,

Inwestycje w przedszkolach

 • Wykonano prace budowlane przy budynku przedszkola w Sieprawiu za kwotę 1,8 mln zł,
 • Zmodernizowano Przedszkole w ZPO w Zakliczynie. Koszt przebudowy - 90 tys.

Inwestycje w szkołach

 • Wykonano nową posadzkę w pomieszczeniach byłej szatni i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Łyczance. Koszt prac 43 tys. zł
 • Zakupiono pracownie komputerowe dla szkoły w Łyczance i Zakliczynie za kwotę 56 tys. zł.


Nakładki asfaltowe chodniki na drogach gminnych i wewnętrznych za kwotę 1,53 mln  zł.

 • Wybudowano chodnik oraz nową nakładkę asfaltową na ul. Zadziele w Zakliczynie za kwotę 952 tys. zł,
 • Zmodernizowano część ul. Starowiejskiej w Zakliczynie. Wartość prac - 220 tys. zł,
 • Przebudowano ul. Jabłoniową w Sieprawiu. Wartość robót - 336 tys. zł,
 • Zmodernizowano części ul. Michała Archanioła w Sieprawiu uszkodzonej podczas obfitych opadów. Koszt modernizacji - 50 tys. zł,
 • Wykonano modernizację drogi rolniczej w Sieprawiu za kwotę 50 tys. zł.

Inne inwestycje

 • Przebudowano drogę dojazdową przy Szkole Podstawowej w Czechówce,
 • Ułożono nową nawierzchnie na placu przed remizą OSP w Czechówce. Wartość prac - 56 tys. zł,
 • Wykonano nowe odwodnienie na boisku w Zakliczynie. Wartość prac - 31 tys. zł,
 • Wykonano nowe odwodnienie Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Sieprawiu za kwotę 58 tys. zł,
 • Wybudowano dach na budynku Strażnicy OSP w Łyczance za kwotę 90 tys. zł,
 • Wykonano oświetlenie uliczne na ulicy Wspólnej na granicy Zakliczyna i Czechówki za kwotę 38 tys. zł,
 • Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Sieprawiu: ulica Zacisze, Królewska, Jabłoniowa za kwotę 10 tys. zł,
 • Pozyskano środki w Urzędzie Marszałkowskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wymiany pieców. Kwota dofinansowania:

- piece gazowe -1 499 999,53 PLN
- piece na ekogroszek – 232 117,71 PLN,

 • Pozyskano środki w Urzędzie Marszałkowskim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie Zagospodarowania Zb. Dobczyckiego. Kwota dofinansowania:

- Park Słoneczny w Sieprawiu - II etap - 997 tys. zł
- Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską - 5,149 mln zł.

Wydarzenia

 • Podpisano porozumienie w sprawie kolei aglomeracyjnej Kraków - 8.IX.2017 r.

Inwestycje na drogach powiatowych

 • Zmodernizowano drogę powiatową Brzączowice – Siepraw,
 • Przebudowano chodnik na ul. Górskiej w Łyczance i Sieprawiu za kwotę 80 tys. zł. Trwa wykonywanie projektów chodników przy ulicy Górskiej i Lipowej w Sieprawiu za kwotę 78 tys. zł.

 

    (opracowanie: przy udziale pracowników Referatu Inwestycji UG Siepraw)

Załączniki: