Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsi Siepraw i Łyczanka

                                     

                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Siepraw i Łyczanka oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarzcej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Całkowity koszt operacji: 7.195.221,11
Udział środków UE: 4.000.000,00 zł (75%)
Wkład beneficjenta: .1.897.722,22 zł (25%)

Gmina Siepraw realizuje operację „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami we wsi Siepraw i Łyczanka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Efektem realizacji operacji będzie poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Siepraw i Łyczanka oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach – pierwszy z nich zakończy się do dnia 31.12.2010, natomiast drugi do dnia 31.12.2011.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi 5.897.722,22 zł, przy czym maksymalne wsparcie ze środków Unii Europejskiej wynosić będzie 4.000.000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Teren objęty zakresem projektu obejmuje ok. 1364 mieszkańców.