Imieniny:
Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Referndum ogólnokrajowe - 6 września 2015 roku

 

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowi się, co następuje:


§ 1. Zarządzam ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.


§ 2. Pytania w referendum mają następujące brzmienie:


Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.


Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.


Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.


§ 3. Referendum wyznacza się na dzień 6 września 2015 r.


§ 4. Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody:


1) na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź na pytanie pierwsze);


2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (odpowiedź na pytanie drugie);

3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie).”.


§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do postanowienia.


§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
 


Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. (poz. 852)


KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
 

Data wykonania czynności referendalnych*) oraz treść czynności referendalnej
 

 • do dnia 23 lipca 2015 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do dnia 28 lipca 2015 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 • do dnia 7 sierpnia 2015 r.

– zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione

 • do dnia 16 sierpnia 2015 r.

– powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
– sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

 • od dnia 16 sierpnia 2015 r. do dnia 23 sierpnia 2015 r.– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • od dnia 21 sierpnia 2015 r.do dnia 4 września 2015 r.– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
 • do dnia 22 sierpnia 2015 r. – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • do dnia 28 sierpnia 2015 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do dnia 1 września 2015 r.– składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
 • do dnia 3 września 2015 r.:

- składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;

– składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • w dniu 4 września 2015 r.o godzinie 24.00 – zakończenie kampanii referendalnej
 • w dniu 6 września 2015 r. godz. 6.00–22.00 – głosowanie


*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

 

I posiedzenie Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Wójt Gminy Siepraw zwołuje pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum z terenu Gminy Siepraw na dzień 24 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw.
 

Informacja o składach poszczególnych Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Na podstawie na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318) podaje się do wiadomości publicznej składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Gminie Siepraw:

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Sieprawiu

siedziba: Dom Kultury i Biblioteki w Sieprawiu.

 1. Przewodniczący: Wojtycza Ewelina
 2. Zastępca Przewodniczącego: Musielak Weronika

Członkowie

 1. Kiszka Katarzyna
 2. Lenczowska Magdalena
 3. Mielczarek Dominika
 4. Nowak Aneta
 5. Płatek Pamela
 6. Ślusarczyk Justyna
 7. Żądło Edyta


Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Sieprawiu

siedziba: Hala Sportowa przy Gimnazjum w Sieprawiu (sala konferencyjna).

 • Przewodniczący: Siatka Stanisław
 • Zastępca Przewodniczącego: Żmudzka Karolina

Członkowie:

 1. Gniadek Kamil
 2. Góra Monika
 3. Łyżczarz Paulina
 4. Matys Tomasz
 5. Sikora Urszula
 6. Szymonika Barbara
 7. Trzaska Jolanta

   

  Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Czechówce

siedziba: Szkoła Podstawowa w Czechówce (sala gimnastyczna).

 1. Przewodniczący: Ptak Witold
 2. Zastępca Przewodniczącego: Rogala Anna

Członkowie:

 1. Baran Anna
 2. Braś Joanna
 3. Góra Weronika
 4. Matys Mateusz
 5. Poznańska Paulina
 6. Rajca Joanna
 7. Strzebak Joanna

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Zakliczynie

siedziba: Zespół Placówek Oświatowych w Zakliczynie.

 1. Przewodniczący: Leśniak Małgorzata
 2. Zastępca Przewodniczącego: Urbanik Konrad

Członkowie:

 1. Drabik – Słomka Małgorzata
 2. Hachlica Aleksandra
 3. Hyla Kaja
 4. Mistarz Zofia
 5. Nawała Dominika
 6. Półtorak Aneta
 7. Ślęczka Justyna

 

Obwodowe Komisje do Spraw Referendum przeprowadzą głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00 w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum.

 

II posiedzenia Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

Drugie posiedzenie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 z Gminy Siepraw odbędzie się w dniu 3 września 2015 roku o godzinie 18.00  w sali obrad urzędu Gminy Siepraw.

 

 

Otwarcie lokali obwodowych komisji

W dniu 6 września 2015 roku lokale obwodowych komisji będą otwarte w godzinach od 6.00 do 22.00.

Natomiast Obwodowa Komisja do Spraw Referendum:

 • Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 4.30
 • Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 4.45
 • Nr 3 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 5.00
 • Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 5.00
   

Załączniki: