Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

WYNIKI ZBIORCZE W WYBORACH DO SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GMINIE SIEPRAW

25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

FREKWENCJA W GMINIE SIEPRAW

 

SEJM

SEJM

 

 

Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

§ 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. (poz. 1131)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU  25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Data wykonania czynności wyborczych*) i treść czynności wyborczych:
• do dnia 5 września 2015 r.

 •   zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
 •   przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
 • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

• do dnia 7 września 2015 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych
• do dnia 15 września 2015 r. do godz. 24.00 – zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
• do dnia 20 września 2015 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
• do dnia 25 września 2015 r.
• podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika;
• zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
• do dnia 2 października 2015 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
• do dnia 4 października 2015 r.

 • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

• od dnia 4 października 2015 r. do dnia 11 października 2015 r.– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
• do dnia 7 października 2015 r. – zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
• do dnia 10 października 2015 r. – zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
• od dnia 10 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
• do dnia 15 października 2015 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów
• do dnia 16 października 2015 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
• do dnia 20 października 2015 r.

 •   składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 •   składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

• do dnia 22 października 2015 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 •   zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

• w dniu 23 października 2015 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
• w dniu 25 października 2015 r. godz. 7.00–21.00 – głosowanie


*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
 

Zarządzenie Nr 106/15 Wójta Gminy Siepraw z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Siepraw zwołuje pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Siepraw na dzień 12 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw.

 

Dyżury i składy Okręgowych Komisji Wyborczych w Krakowie

 

Spoty informacyjne związane z techniką głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (linki poniżej):

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)


 

II posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Drugie posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 z Gminy Siepraw odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku o godzinie 18.00 w sali obrad urzędu Gminy Siepraw.

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Siepraw informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października br.
Osoby zamierzające skorzystać z takiej formy pomocy, proszone są o kierowanie zgłoszeń do sekretariatu Urzędu Gminy Siepraw pod numerem telefonu 37 21 800 lub 37 21 811. Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. Natomiast 25 października br. od godziny 7.00.

Uwaga: w Zakliczynie lokal wyborczy został przeniesiony z korytarza szkoły na salę gimnastyczną (wejście będzie od strony sali gimnastycznej).

 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 30

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje do wiadomości informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 30 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 1. BISZTYGA Stanisław, ekonomista, zam. Myślenice; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - KW Platforma Obywatelska RP; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 2. CHMIEL Dariusz Bogdan, specjalista telekomunikacji, zam. Wadowice; zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem - OKWW Polskie Rodziny Razem; członek partii politycznej: Liga Polskich Rodzin.
 3. PAJĄK Andrzej Michał, hutnik, zam. Zawoja; zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW Prawo i Sprawiedliwość; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie I
(-) Paweł Styrna

 


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I z dnia 2 października 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 12

Na podstawie art. 221 § 1 z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Lista nr 1, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. SZYDŁO Beata Maria, parlamentarzysta, zam. Przecieszyn; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 2. POLAK Marek Władysław, technik mechanik, zam. Andrychów; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 3. SZLACHETKA Jarosław Piotr, nauczyciel, zam. Myślenice; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 4. KOZIK Krzysztof Janusz, inżynier górnik górnictwa węgla kamiennego, zam. Libiąż; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 5. JURZAK Jarosław Ludwik, pracownik samorządowy, zam. Kęty; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 6. FILIPIAK Ewa Maria, inżynier energetyk, zam. Wadowice; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 7. KASPEREK Krzysztof, politolog, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 8. HAJOS Sławomir Paweł, technik pożarnictwa, zam. Zawoja; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 9. TRZASKA Janina, nauczyciel, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 10. BIERNAT Zbigniew Stanisław, burmistrz, zam. Zator; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 11. MAJKA Jolanta Maria, technik rolnik, zam. Zegartowice; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 12. KRYSTIAN Mariusz Tomasz, wójt gminy, zam. Ryczów; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 13. ŁAGOSZ-MIROCHA Stanisława Maria, ekonomista, zam. Zembrzyce; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 14. SPANNBAUER Tomasz Piotr, politolog, zam. Sucha Beskidzka; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.
 15. RAPACZ Anna Emilia, nauczyciel nauczania początkowego, zam. Lubień; nie należy do partii politycznej.
 16. KACZYŃSKI Filip Roman, parlamentarzysta, zam. Wadowice; członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość.

Lista nr 2, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - KW Platforma Obywatelska RP

 1. SOWA Marek Jan, ekonomista, zam. Bobrek; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 2. NIEDZIELA Dorota, lekarz weterynarii, zam. Kęty; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 3. MACIASZEK Robert Tomasz, prawnik, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 4. BOBOWSKA Joanna Grażyna, dziennikarka, zam. Krzywaczka; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 5. KOŹBIAŁ Maciej Józef, przedsiębiorca, zam. Wadowice; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 6. LICHOSYT Stanisław, technik budowlany, zam. Sucha Beskidzka; nie należy do partii politycznej.
 7. GĘBALA Bartłomiej Łukasz, urzędnik samorządowy, zam. Libiąż; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 8. SZEWCZYK Piotr Paweł, pracownik samorządowy, zam. Myślenice; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 9. KALEMBA Urszula Maria, magister pielęgniarstwa, zam. Białka; nie należy do partii politycznej.
 10. KAJDAS Wojciech Marek, magister inżynier elektroniki, zam. Laskowa; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 11. ŻAK Sylwia Urszula, dyrektor, zam. Oświęcim; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 12. PADLIKOWSKA-LEŚNIAK Hanna Łucja, politolog, zam. Myślenice; członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP.
 13. JOŃCZYK Zofia Anna, specjalista ds. księgowości, zam. Kalwaria Zebrzydowska; nie należy do partii politycznej.
 14. SOKOŁOWSKA-GAWROŃSKA Magdalena Maria, aktorka, zam. Kraków; nie należy do partii politycznej.
 15. PRZYSTAŁ Lucyna, przedsiębiorca, zam. Wyźrał; nie należy do partii politycznej.
 16. ŻAK Tomasz, prawnik, zam. Andrychów; nie należy do partii politycznej.

Lista nr 3, Komitet Wyborczy Partia Razem - KW Razem

 1. SZYMAŃSKA Monika Anna, psycholog, zam. Kraków; członek partii politycznej: Partia Razem.
 2. KOWALÓWKA Michał Grzegorz, pracownik naukowy, zam. Kraków; członek partii politycznej: Partia Razem.
 3. BERYT Alicja Joanna, grafik, zam. Kraków; nie należy do partii politycznej.
 4. ACHINGER Piotr Tytus, pracownik naukowy, zam. Ożarów Mazowiecki; członek partii politycznej: Partia Razem.
 5. DERDA Katarzyna Ewa, redaktor, zam. Trzebinia; członek partii politycznej: Partia Razem.
 6. CZYŻYK Szymon Aleksander, historyk, zam. Czechowice-Dziedzice; członek partii politycznej: Partia Razem.
 7. BURZAWA Halina Maria, specjalista administracji, zam. Kraków; członek partii politycznej: Partia Razem.
 8. GUGAŁO Andrzej Witold, biolog, zam. Kraków; członek partii politycznej: Partia Razem.
 9. KUBAT Katarzyna Ewa, antropolog, zam. Kraków; członek partii politycznej: Partia Razem.
 10. HAŁUN Jakub Henryk, programista aplikacji, zam. Kraków; członek partii politycznej: Partia Razem.

Lista nr 4, Komitet Wyborczy KORWiN - KW KORWiN

 1. KRAWCZYK Emil Piotr, inżynier budownictwa, zam. Trzebinia; członek partii politycznej: KORWiN.
 2. ŚLUSARCZYK Michał Daniel, przedsiębiorca, zam. Dobczyce; członek partii politycznej: KORWiN.
 3. WYPARTOWICZ Bartłomiej Grzegorz, dziennikarz, zam. Palcza; członek partii politycznej: KORWiN.
 4. MYDLARZ Mateusz Franciszek, przedsiębiorca, zam. Poręba Wielka; członek partii politycznej: KORWiN.
 5. SKWARCZYŃSKA Katarzyna Anna, przedsiębiorca, zam. Alwernia; nie należy do partii politycznej.
 6. MANDZIEJ Anna Zofia, przedsiębiorca, zam. Zator; nie należy do partii politycznej.
 7. BABECKI Tomasz Zdzisław, informatyk, zam. Chrzanów; nie należy do partii politycznej.
 8. SZUSTER Piotr Andrzej, informatyk, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: KORWiN.
 9. CZACHUR Adam Aleksander, sztygar zmianowy, zam. Libiąż; członek partii politycznej: KORWiN.
 10. KRAWIEC Wojciech Piotr, magazynier, zam. Trzebinia; nie należy do partii politycznej.
 11. ZASŁONA Katarzyna, animatorka, zam. Trzebinia; nie należy do partii politycznej.
 12. MIROCHA Justyna Marzena, pracownik produkcji, zam. Palcza; nie należy do partii politycznej.
 13. KOWAL Melania Teresa, modelka, zam. Wiśniowa; nie należy do partii politycznej.
 14. TROJAK Szymon Piotr, magazynier, zam. Babice; członek partii politycznej: KORWiN.
 15. MOTYSIA Agata Ewa, przedsiębiorca, zam. Kraków; nie należy do partii politycznej.
 16. MYDLARZ Tomasz Józef, technik elektryk, zam. Poręba Wielka; nie należy do partii politycznej.

Lista nr 5, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Komitet Wyborczy PSL

 1. KAŁA Józef, inżynier hutnik, zam. Polanka Wielka; członek partii politycznej: PSL.
 2. CZAICKI Ryszard, inżynier rolnik, zam. Śleszowice; członek partii politycznej: PSL.
 3. BUDKA Józef, ekonomista, zam. Wadowice; członek partii politycznej: PSL.
 4. JOPEK Bożena Halina, nauczyciel, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: PSL.
 5. DUDZIK Józef, rolnik, zam. Czasław; członek partii politycznej: PSL.
 6. ŁYSOŃ Leszek, technik mechanik, zam. Sułkowice; członek partii politycznej: PSL.
 7. SZCZYGIEŁ Elżbieta Teresa, socjolog, zam. Oświęcim; nie należy do partii politycznej.
 8. KLIMOWSKA-BOBULA Edyta Katarzyna, nauczyciel, zam. Leśnica; członek partii politycznej: PSL.
 9. HYJEK Ewa Maria, pedagog, zam. Myślenice; członek partii politycznej: PSL.
 10. OKOCZUK Jarosław Anatol, ekonomista, zam. Psary; członek partii politycznej: PSL.
 11. JAKUBOWSKI Tomasz Marek, nauczyciel, zam. Wadowice; członek partii politycznej: PSL.
 12. WARTA Stanisława, politolog, zam. Juszczyn; członek partii politycznej: PSL.
 13. MATUSIAK Małgorzata Maria, inżynier zootechnik, zam. Kęty; członek partii politycznej: PSL.
 14. JAROSZ Daniel Janusz, inżynier mechanik, zam. Podolsze; nie należy do partii politycznej.
 15. WIŚNIEWSKA Beata Barbara, nauczyciel, zam. Rozkochów; członek partii politycznej: PSL.
 16. SAWICKI Stefan Marian, inżynier ochrony środowiska, zam. Kraków; nie należy do partii politycznej.

Lista nr 6, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

 1. PIĄTKOWSKA Zdzisława Alicja, inżynier budownictwa wodnego, zam. Mucharz; członek partii politycznej: Twój Ruch.
 2. RYDZOŃ Stanisław, radca prawny, zam. Grojec; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 3. TALAGA Halina, ekonomista, zam. Wadowice; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 4. BIELAT Maciej, informatyk, zam. Balin; członek partii politycznej: ZIELONI.
 5. SARLEJ Wit Mateusz, dyrektor gimnazjum, zam. Sucha Beskidzka; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 6. WRZEŚNIEWSKI Janusz Jarosław, elektronik samochodowy, zam. Gaj; członek partii politycznej: Twój Ruch.
 7. LUKS Edyta Kazimiera, przedsiębiorca, zam. Oświęcim; członek partii politycznej: Twój Ruch.
 8. NAZAROWSKI Marek Piotr, górnik, zam. Oświęcim; członek partii politycznej: Twój Ruch.
 9. DRAB Szymon Przemysław, inżynier bhp, zam. Brzączowice; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 10. REJDYCH Paweł, technik elektroenergetyk, zam. Myślachowice; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 11. ZIOBRO Alicja, emeryt, zam. Myślenice; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 12. SCĄBER Marta Beata, technik telekomunikacji, zam. Łączany; nie należy do partii politycznej.
 13. SYGNAT Mirosław Zenon, handlowiec, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: Twój Ruch.
 14. MATUSZEWSKA Franciszka Julia, emeryt, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 15. BARTYZEL Roman Stanisław, technik mechanik, zam. Zawoja; członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 16. ŁAKOMY Barbara Maria, ekonomista, zam. Oświęcim; nie należy do partii politycznej.

 

 

Lista nr 7, Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15” - KWW „Kukiz'15”

 1. BRYNKUS Józef, historyk - nauczyciel akademicki, zam. Wadowice; nie należy do partii politycznej.
 2. SZOT Radosław Paweł, prawnik, zam. Brzeszcze; nie należy do partii politycznej.
 3. ZAWADZKI Grzegorz Roman, socjolog, zam. Jawiszowice; nie należy do partii politycznej.
 4. LECIEJEWSKA Agnieszka, hotelarz, zam. Zawoja; nie należy do partii politycznej.
 5. KASPRZAK Kamil Mateusz, student prawa, zam. Tomice; nie należy do partii politycznej.
 6. KOŁODZIEJCZYK Dariusz Antoni, ekonomista, zam. Trzebinia; nie należy do partii politycznej.
 7. CHORĄŻY Rafał Adrian, student, zam. Lanckorona; nie należy do partii politycznej.
 8. KIERPIEC Daniel Józef, prawnik, zam. Kęty; nie należy do partii politycznej.
 9. MACIEJOWSKA Kinga Katarzyna, politolog, zam. Sucha Beskidzka; nie należy do partii politycznej.
 10. KARCZ-ZIELIŃSKA Ada Dorota, fotografik-grafik, zam. Klecza Dolna; nie należy do partii politycznej.
 11. MAJCHERCZYK Andżelika Sylwia, nauczyciel wychowania przedszkolnego, zam. Regulice; nie należy do partii politycznej.
 12. MITKA Mariola Beata, marketingowiec, zam. Dulowa; nie należy do partii politycznej.
 13. BALIŚ Monika Katarzyna, psycholog, zam. Kraków; nie należy do partii politycznej.
 14. ZGRZYWA Krzysztof Adam, inżynier budownictwa lądowego, zam. Chrzanów; członek partii politycznej: Prawica, „Prawica Marka Jurka”.

Lista nr 8, Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru - KW Nowoczesna Ryszarda Petru

 1. MIKLASZEWSKA Anna Maria, przedsiębiorca, zam. Łódź; nie należy do partii politycznej.
 2. TOMASZEWSKI Tomasz Andrzej, prawnik, zam. Alwernia; nie należy do partii politycznej.
 3. JANAS Paweł Michał, pracownik administracyjny, zam. Wadowice; nie należy do partii politycznej.
 4. CHOWANIEC Michał, przedstawiciel medyczny, zam. Sucha Beskidzka; nie należy do partii politycznej.
 5. AMBROŻY Radosław Bartosz, przedsiębiorca, zam. Myślenice; nie należy do partii politycznej.
 6. MOSTOWIK Grażyna, ekonomistka, zam. Chrzanów; nie należy do partii politycznej.
 7. JAMROŻEK Leon Piotr, przedsiębiorca, zam. Wadowice; nie należy do partii politycznej.
 8. SZCZERBOWSKA Julia Karina, przedsiębiorca, zam. Brzezinka; nie należy do partii politycznej.
 9. STOKŁOSA Mariusz, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zam. Oświęcim; nie należy do partii politycznej.
 10. SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka, księgowa, zam. Chełmek; nie należy do partii politycznej.
 11. CORA Zofia Stanisława, nauczyciel, zam. Izdebnik; nie należy do partii politycznej.
 12. KOŁODZIEJCZYK Janusz, lekarz ortopeda, zam. Nowa Wieś; nie należy do partii politycznej.
 13. KARCZMITOWICZ Michał Łukasz, prawnik, zam. Trzebinia; nie należy do partii politycznej.
 14. DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata, nauczyciel, zam. Oświęcim; nie należy do partii politycznej.
 15. KAMUSIŃSKI Wojciech Jan, ekonomista, zam. Oświęcim; nie należy do partii politycznej.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie I

(-) Paweł Styrna


Otwarcie lokali wyborczych w dniu 25 października 2015 roku

W dniu 25 października 2015 roku lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza:

 • Nr 1 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.35
 • Nr 2 w Sieprawiu rozpoczyna pracę od godziny 5.45
 • Nr 3 w Czechówce rozpoczyna pracę od godziny 6.00
 • Nr 4 w Zakliczynie rozpoczyna pracę od godziny 6.00 - lokal wyborczy został przeniesiony z korytarza szkoły na salę gimnastyczną (wejście będzie od strony sali gimnastycznej).

Uwaga, pamiętajmy, że w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2015 roku zmienia się czas na zimowy.

Załączniki: