Imieniny:
Geraldy, Honoriusza, Wery

Program wymiany pieców

22.02.2018

Podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła

Po zakończeniu procedur Urząd Gminy Siepraw rozpocznie podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach projektów „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe.”- poddziałanie 4.4.3. Właściciele budynków w których zostały wykonane audyty będą zapraszani listownie według kolejności składania wniosków.

Umowę o dofinansowanie na wymianę pieca może podpisać osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności.


Informacja dla uczestników projektu

 

 1. Maksymalna wysokość dofinansowania - Gaz/biomasa poddziałanie 4.4.2
 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
 1. Maksymalna wysokość dofinansowania – Ekogroszek poddziałanie 4.4.3
 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
 1. W ramach projektów wymiany pieców należy zastosować kotły/piece spełniające wymogi określone w środkach wykonawczych do dyrektywy  2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign) dla produktów związanych z energią, kotły spalające biomasę lub paliwa stałe. Lista pieców na opał stały spełniających wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
 2. Termin utrzymania inwestycji: 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez instytucję zarządzającą RPO WM na rzecz Gminy Siepraw. Ostateczny termin utrzymania inwestycji zostanie przekazany listownie. W tym okresie Inwestor zobowiązuje się:
 • Stosowania wyłącznie dofinansowanego ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła.
 • Stosowania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia, oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu ochrony przed zawilgoceniem.
 • Poddania się kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych zamontowanych w ramach projektu polegającej na udostępnieniu miejsca realizacji projektu przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, w tym umożliwienie pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opału.
 1. Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Wybór fachowca oraz rodzaju instalowanego źródła dokonuje właściciel budynku.
 2. Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o wypłatę dotacji zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 4 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (uchwała Rady Gminy  Siepraw z dnia 05.10.2017 Nr XXVIII/249/17 - Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6451):
 • Kserokopie faktur VAT lub rachunków wystawionych na inwestora potwierdzających poniesione wydatki – oryginały do wglądu,
 • Do faktury powinien zostać załączony uproszczony kosztorys zawierający zakres wykonanych prac i wysokość poniesionych wydatków
 • Dokument potwierdzający wpłatę,
 • Sporządzony i zatwierdzony przez wykonawcę protokół odbioru technicznego (termin wymiany źródła ciepła, ilość oraz moc zdemontowanych źródeł ciepła, dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła).
 • Atest/deklaracja dla nowego źródła ciepła wraz z etykietą/specyfikacją. Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z dyrektywą 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
 • Dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła
  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dofinansowania Gmina wezwie inwestora do uzupełnienie braków w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w tym terminie stanowiło będzie podstawę do odmowy wypłaty przyznanego dofinansowania.
   
 1. Zawiadomienia o podpisaniu umowy będą wysyłane do mieszkańców zgodnie z kolejnością składania wniosków.


Informacji w sprawie realizacji projektu udziela pani Elżbieta Woś, tel. 12 37 21 819, e-mail: ewos@siepraw.pl.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.03.2018

Wskazówki dotyczące wykonania ocen energetycznych budynków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przesłał wskazówki dla Mieszkańców oraz Gminy dotyczące przeprowadzania ocen energetycznych budynków, których właściciele zgłosili zamiar przystąpienia do projektu wymiany starych pieców na paliwa stałe na piece spełniające wymagania Ekoprojektu opalane gazem, biomasą bądź ekogroszkiem. Ocenę przeprowadzać będzie firma ENERGO – TERM wyłoniona przez Województwo Małopolskie w postępowaniu przetargowym. Oceny energetyczne budynków w Gminie Siepraw powinny zostać wykonane w kwietniu 2018 roku.

Lista osób wykonujących oceny energetyczne:

 1.   Arkadiusz Kuryś
 2.   Michał Manikowski
 3.   Karol Bednarczyk
 4.   Anna Młodzianowska
 5.   Mateusz Daniluk
 6.   Mateusz Sudyczyński
 7. Rafał Jamrogiewicz
 8. Wojciech Dyrcz
 9. natalia Kachnic

 

Wskazówki dotyczące wykonania oceny energetycznej budynku znajdują się poniżej.1. Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna:
a) Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).

b) Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.

c) Audytor zbiera dane dotyczące budynku, dokonuje pomiarów i wpisuje je do ankiety.

d) Właściciel/osoba upoważniona powinna na zakończenie wizyty sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe.

e) Właściciel/osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość prowadzonych danych. Ważne jest, żeby podczas wizji lokalnej nie była to przypadkowa osoba, która akurat jest w domu, ponieważ może nie mieć wystarczającej wiedzy dotyczącej budynku lub planowanych prac remontowych.

f) Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

g) Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach i terminie uzyskania dotacji, w tym w szczególności o możliwej wysokości dofinansowania, sposobach dokumentowania rozliczania dotacji. Udzielanie takich informacji to wyłączna kompetencja Gminy.

h) Zamawiający zaleca, w przypadku niewłaściwego postępowania ze strony audytora, zapisanie jego imienia i nazwiska, i zgłoszenie do Wykonawcy lub Gminy.

W przypadku trudności w skontaktowaniu się z właścicielem/osobą upoważnioną, w celu umówienia pierwszego spotkania, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie z prośbą o pomoc. Termin na realizację oceny zostaje wstrzymany do czasu nawiązania kontaktu przez koordynatora i odbycia przez Wykonawcę pierwszej wizyty.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez koordynatora w gminie z właścicielem/osobą upoważnioną w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, Wnioskodawca podejmuje decyzję, czy dany budynek wykreślić z listy budynków przekazanej do Wykonawcy.


2. Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny:

a) Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).

b) Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.

c) Dokument oceny energetycznej ma być prezentowany w wersji papierowej w całości.

d) Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.

e) Audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła.

Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawia możliwe warianty.

f) Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji.

W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych – sam podpis właściciela/osoby upoważnionej (wzór oświadczenia poniżej).

g) Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

h) Audytor nie zostawia egzemplarza oceny w wersji papierowej lub elektronicznej mieszkańcowi. Obydwa egzemplarze oceny najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.

Reklamacja

a) Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację.

b) Reklamacja jest uzasadniona w przypadku:

      wpisania do oceny energetycznej błędnych danych adresowych,
      wpisania do oceny energetycznej błędnych parametrów techniczno-użytkowych budynku,
      załączenia niewłaściwych zdjęć np. innego budynku,
      dokonania błędnych obliczeń,
      sformułowania błędnych wniosków.

c) Wniosek o reklamację jest złożony na formularzu oświadczenia oraz na formularzu reklamacji/ponownej weryfikacji (formularz reklamacji poniżej).

Właściciel/osoba upoważniona otrzymuje potwierdzenie złożenia reklamacji.

d) Zaleca się, aby wniosek o reklamację zawierał wskazanie konkretnego błędnego punktu oceny energetycznej.

e) Zamawiający zaleca posiadanie przez audytora ankiety z danymi zebranymi podczas wizji lokalnej, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja danych zawartych w ankiecie i wstępna ocena czy reklamacja jest zasadna.

f) W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

g) W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez  właściciela/osobę upoważnioną jest niezasadna, Wykonawca informuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację właściciela/osobę upoważnioną oraz Wnioskodawcę (Gminę) mailowo o powodzie odrzucenia reklamacji.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny:

a) Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny.

b) Żądanie ponownej weryfikacji oceny jest uzasadnione w przypadku:

      wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.

c) Wniosek o ponowną weryfikację odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej.

d) Wniosek o ponowną weryfikację powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.

e) Wykonawca przekazuje wniosek o ponowną weryfikację do Zamawiającego.

f) Ponowna weryfikacja oceny wymaga zgody Zamawiającego.

g) Termin na wykonanie ponownej oceny przez innego audytora to 11 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego.

W przypadku braku możliwości zrealizowania drugiego spotkania i uzyskania podpisu od właściciela/osoby uprawnionej, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie. Koordynator, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, po ustaleniach z właścicielem/osobą upoważnioną, potwierdza prawidłowe wykonanie oceny energetycznej w załączniku nr 6. Termin na realizację oceny zostaje wstrzymany do czasu nawiązania kontaktu z mieszkańcem przez koordynatora i ustalenia, czy jest możliwe drugie spotkanie.

W przypadku nie wyrażenia przez właściciela/osobę uprawnioną zgody na drugie spotkanie z Wykonawcą, lub zgody na złożenie podpisu pod oświadczeniem, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, koordynator w gminie skontaktuje się z właścicielem/osobą upoważnioną i zweryfikuje, czy jest możliwość uzyskania podpisu na oświadczeniu. Jeśli jest taka możliwość przekazuje niezwłocznie uzyskaną informację Wykonawcy. Jeśli koordynator w gminie stwierdzi, że brak jest możliwości uzyskania podpisu od mieszkańca, potwierdza prawidłowość przygotowania oceny w załączniku nr 6.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez koordynatora w gminie, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, w celu umówienia drugiego spotkania z właścicielem/osobą upoważnioną, Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę (w formie mailowej) rozpatrzy sprawę indywidualnie w celu możliwości przyjęcia takiej oceny do rozliczenia.


3. Złożenie przez Wykonawcę ocen w Gminie:

a) Wykonawca składa wykonane oceny energetyczne, sukcesywnie, w ciągu danego miesiąca.

b) Zamawiający prosi o weryfikowanie ocen na bieżąco, a nie czekanie na wykonanie wszystkich ocen w danej Gminie.

c) Na kompletną dokumentację oceny energetycznej składają się:

 • 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na 2 płytach CD lub DVD w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (PDF lub równoważnej),
 • oświadczenie właściciela/osoby upoważnionej, w formie pisemnej (w uzasadnionych przypadkach w formie mailowej), potwierdzające zapoznanie się z wynikami oceny oraz dokumentacja fotograficzna – stanowią integralną część każdej oceny,


d) Każda ocena energetyczna jest podbita pieczątką firmową Wykonawcy i podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę, że jeśli zidentyfikowano brak pieczątki lub podpisu ze strony Wykonawcy, to należy zgłosić to Wykonawcy w celu uzupełnienia przy najbliższej okazji, ale nie powinno to wstrzymywać zatwierdzenia oceny (jeśli jest to jedyny zidentyfikowany brak w danej ocenie).

Reklamacja:

a) Gmina, jako Wnioskodawca, ma prawo złożenia reklamacji.

b) Reklamacja jest uzasadniona w przypadku:

 • wpisania do oceny energetycznej błędnych danych adresowych,
 • wpisania do oceny energetycznej błędnych parametrów techniczno-użytkowych budynku,
 • załączenia niewłaściwych zdjęć np. innego budynku,
 • dokonania błędnych obliczeń,
 • sformułowania błędnych wniosków.


c) W przypadku reklamacji złożonej przez Wnioskodawcę wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

d) W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez  Wnioskodawcę  jest niezasadna, Wykonawca  informuje o powodzie odrzucenia reklamacji wyłącznie zgłaszającego reklamację czyli Wnioskodawcę.
 

4. Załącznik nr 6 do umowy – spis budynków do przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego za dany miesiąc:

a) Na koniec danego miesiąca Wykonawca przekazuje koordynatorowi w Gminie spis budynków, dla których w danym miesiącu zostały wykonane oceny energetyczne.

b) Spis budynków jest sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy.

c) Spis (załącznik nr 6) nie jest wypełniany przez Wykonawcę w dwóch ostatnich kolumnach „Akceptacja warunków udziału w projekcie przez właściciela budynku” oraz „Włączenie budynku do projektu”.

d) Dwie ostatnie kolumny załącznika nr 6 wypełnia koordynator w Gminie na podstawie złożonych ocen energetycznych.

e) Zaakceptowany przez pracownika Gminy załącznik nr 6 (podpis osoby upoważnionej, pieczątka Gminy) zostaje przekazany do Wykonawcy.

f) Wykonawca przekazuje zaakceptowany przez Gminę załącznik nr 6 do Zamawiającego do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego potwierdził stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie braku możliwości dofinansowania wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami.

W związku z zamieszczonym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (link: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/stanowisko-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-krakowie-w-sprawie-braku-mozliwosci-dofinansowana-wymiany-kotlow-przed-podpisaniem-umowy-z-mieszkancami) w sprawie braku możliwości dofinansowania wymiany kotłów przed podpisaniem umowy z mieszkańcami, informujemy, że Gmina Siepraw, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) nie ma prawnej możliwości refundacji wydatków poniesionych przez mieszkańców przed podpisaniem umowy z mieszkańcem. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w piśmie z dnia 16 marca 2018 r. skierowanym w odpowiedzi na zapytanie Gminy Siepraw w tej sprawie.
Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej „rozliczenie dotacji celowej może obejmować wydatki dokonane przez beneficjenta (mieszkańca) wprawdzie przed przekazaniem środków finansowych przez podmiot udzielający dotacji (Gmina), ale już po zawarciu umowy w przedmiocie udzielenia dotacji, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez zawartą umowę”.
W związku z powyższym informujemy, że w przypadku poniesienia przez mieszkańców wydatków przed podpisaniem umowy, Gmina nie podpisze umowy z mieszkańcem na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.04.2018

Jak promujemy poprawę jakości powietrza w Gminie Siepraw.

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 prowadzonych przez Gminę Siepraw jest poprawa jakości powietrza, poprzez wymianę niskosprawnych pieców węglowych na wysokosprawne piece gazowe lub paliwa stałe spełniające warunki emisji dotyczące ekoprojektu. Jednak ważnym elementem tych projektów jest akcja informacyjno-promocyjna wśród mieszkańców, w związku z tym zostały przygotowane materiały promocyjne, w formie ulotek/broszur i plakatów, udostępniono je w Urzędzie Gminy, Domu Kultury, Szkołach Podstawowych. Ulotki informują o powodach niskiej emisji, wpływie zanieczyszczeń na organizm człowieka oraz w jaki sposób ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza. Akcja informacyjna uświadomi wpływ indywidualnych zachowań związanych z ogrzewaniem budynków na jakość powietrza. Informujemy również o alternatywnych źródłach energii, w jaki sposób oszczędzać energię oraz jak zmniejszyć jej zużycie. Wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Siepraw  zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne na podstawie informacji i za pomocą materiałów zamieszczonych na stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego http://smog.edu.pl/nauczyciele. Dla młodszych dzieci zajęcia przeprowadzono w formie spektaklu „SmoG” przedstawiającego problem zanieczyszczenia powietrza. Podsumowaniem tych zajęć będzie organizowany konkurs plastyczny pt. „I Ty możesz walczyć ze smogiem!” którego efekty będą zaprezentowane po 30 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu.
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.05.2018

Ogłoszenie wyników Gminnego konkursu plastycznego „I Ty możesz walczyć ze smogiem! ”

Zapraszamy na wystawę prac konkursowych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach w Gminy Siepraw. Prace będą wyeksponowane w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu do 18 maja 2018 roku. Realizacja konkursu związana jest z przebiegiem projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W miejscu wystawy udostępnione są do pobrania ulotki/broszury promujące zachowania wpływające na poprawę jakości powietrza, poniżej znajduje się lista nagrodzonych uczestników konkursu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.
Komisja konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie konkursu, następującym osobom:
I grupa - przedszkola

 • I miejsce – Emilka Godzik
 • II miejsce – Mateusz Szlachta
 • III miejsce – Mikołaj Szczurek
 • Wyróżnienie – Wojtuś Czajczyk, Lena Kwinta, Filip Gawęda

 

II grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

 • I miejsce – Natalia Piotrowicz
 • II miejsce – Hania Ławniczek
 • III miejsce – Patrycja Rospond
 • Wyróżnienie – Amelia Paździerkiewicz, Karolina Półtorak, Karol Knapczyk


III grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

 • I miejsce –Katarzyna Michalik.
 • II miejsce – Nikodem Baran
 • III miejsce – Oliwia Wojtaczka
 • Wyróżnienie – Przemysław Trzaska, Gabriela Kiszka, Roxana Ruszkiewicz


IV grupa – klasy 7-8 i klasy gimnazjalne

 • I miejsce – Kacper Kalisz
 • II miejsce – Marcin Kiszka
 • III miejsce – Gabriela Chlebda, Monika Matoga
 • Wyróżnienie – Dawid Filipiec, Lenka Adelhardt, Wiktoria Smyczek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2018

Konkurs Plastyczny „I Ty możesz walczyć ze smogiem” – galeria prac

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Gminnego konkursu plastycznego „I Ty możesz walczyć ze smogiem” za zaangażowanie i oryginalne podejście do tematu konkursu. Zapraszamy do obejrzenia prac młodych artystów.

Link do strony z galerią prac:

http://www.siepraw.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2462

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.06.2018

  Konkurs Plastyczny „Segreguj z nami, walcz z odpadami”
 

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z terenu Gminy Siepraw do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Segreguj z nami, walcz z odpadami”.
Konkurs ma na celu:

 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • wykształcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań i nawyków w zakresie segregacji śmieci,
 • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych.

Termin nadsyłania prac upływa 21 czerwca 2018r.       

Szczegóły konkursy na stronie internetowej:

http://www.siepraw.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2472

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2018

Wyniki konkursu „Segreguj z nami, walcz z odpadami”


Wyniki konkursu plastycznego pn. „Segreguj z nami, walcz z odpadami” realizowanego w ramach w ramach projektu nr RPMP.05.02.02-12-0517/17, pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sieprawiu”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

Komisja konkursowa podczas oceniania prac, zwróciła uwagę na zrozumienie tematu, samodzielność wykonania, oryginalność i kreatywność, walory artystyczne.

I kategoria – przedszkola i klasy 0

 • I miejsce - Aleksandra Woś (Szkoła Podstawowa w Sieprawiu)

II kategoria - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

 • I miejsce – Anna Węklar  (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • II miejsce – Anna Paluch (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • III miejsce – Dorota Trojańska (Szkoła Podstawowa w Czechówce)

 

III kategoria - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

 • I miejsce – Julia Szymańska (Szkoła Podstawowa w Łyczance)
 • II miejsce – Aleksandra Kalisz (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • II miejsce – Magdalena Szwarc (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • III miejsce – Julia Stopa (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • Wyróżnienie – Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu w swojej kategorii

IV kategoria – uczniowie klasy 7 i klas gimnazjalnych

 • I miejsce -Kacper Kalisz (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • II miejsce – Kinga Wielgus (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • III miejsce – Gabriela Cygan (Szkoła Podstawowa w Czechówce)
 • Wyróżnienie – Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu w swojej kategorii


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie. Nagrody i dyplomy za udział w niniejszym konkursie (miejsca 1-3 w każdej kategorii oraz wyróżnienia) zostaną przesłane za pośrednictwem poczty.

 

Załączniki: